Ιστορικό της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης

     Με την ίδρυση των ελληνιστικών κρατών από τους διαδόχους του Μ. Αλεξάνδρου εδραιώθηκε η πολιτική κυριαρχία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, στη Μέση Ανατολή και μέχρι τις δυτικές παρυφές των Ινδιών, καθώς και στην Αίγυπτο. Η κυριαρχία αυτή, μεταξύ άλλων, εκδηλώθηκε και αναπαρήχθη με το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πολιτιστικής πολιτικής, η οποία προώθησε τον εξελληνισμό της Ανατολής με τη διάδοση των γραμμάτων και την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας. Η πολιτιστική αυτή πολιτική στην ελληνιστική Αίγυπτο υλοποιήθηκε με την ίδρυση, στην Αλεξάνδρεια - την πρωτεύουσα του κράτους - του Μουσείου, από τον βασιλέα Πτολεμαίο Α΄ τον Σωτήρα (322-285 π.Χ.), και της Βιβλιοθήκης, από τον Πτολεμαίο Β΄ τον Φιλάδελφο (285-246 π.Χ.).

     

     
Εικόνα: Ο χάρτης της Αρχαίας Αλεξάνδρειας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Ιστορία της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης δίδονται μέσω των παρακάτω επιλογών:

 

Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας

 

Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

 

Βιβλιοθηκονομία

 

Οργάνωση και Λειτουργία

 

Βιβλιοθηκάριοι

 

Οι Φιλόλογοι της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης

 

Το Πρότυπο της Καταστροφής της Βιβλιοθήκης

 

Τα Αίτια Καταστροφής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας